บริการสมาชิก

คำแนะนำ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ โดยระบบสามารถทำรายการได้ดังนี้

  • รายการยืมและกำหนดส่ง
  • รายจองทรัพยากร
  • รายการค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • รายการขอยืมข้ามสาขา
  • รายการแจ้งหาย
  • รายการ Block
  • ประวัติการยืมคืน